Nghỉ tết Dương lịch 2016
  • Tết Dương lịch 2016 toàn trường nghỉ học 2 ngày (Thứ 6 và thứ 7 tức ngày 01 và 02 tháng 01 năm 2016)