Nhảy múa chính là một trong những rèn luyện cơ bản